Home / Firmware Various / M-N-O-P / Free Oppo A33 rom unbrick OK

Free Oppo A33 rom unbrick OK

Hướng dẫn sơ qua 1 chút về cách làm
+ Nếu máy bị brick không vào được fastboot, thì mở soft Msm8x39DownloadTool.exe và chọn số 15035 như hình dưới và nhấn OK
[IMG]
Sau đó nhấn vào ô khung tròn đỏ và chờ cho soft checksum báo OK, sau đó nhấn Start, cắm cáp và chờ tới khi hoàn thành.
[IMG]

+ Nếu máy bị treo logo nhưng vào được fastboot, copy mấy file “boot, cache, recovery, system, userdata” vào thư mục ADB, sau đó dùng cmd để flash máy qua fastboot

fastboot erase boot
fastboot flash boot boot.img
fastboot erase cache
fastboot flash cache cache.img
fastboot erase recovery
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot erase system
fastboot flash system system.img
fastboot erase userdata
fastboot flash userdata userdata.img
fastboot reboot

Nếu tất cả ok, muốn chắc ăn thì up thêm 1 lần rom zip cho hoàn chỉnh
Tool and Driver Links download for membership only

+ Rom:
Links download for membership only
Links download for membership only
Links download for membership only
Links download for membership only