Breaking News
Home / Oppo & Clone / Rom OPPO R5 – R8106 unbrick

Rom OPPO R5 – R8106 unbrick

 

 

+ Nếu máy mất boot thì để nguyên thư mục và chạy Msm8x39DownloadTool.exe
+ Nếu chỉ treo logo thì copy những file sau vào thư mục riêng:
boot.img
persist.img
recovery.img
system.img
cache.img
userdata.img

Sau đó mở CMD, và chạy những lệnh sau:
fastboot erase boot
fastboot flash boot boot.img
fastboot erase cache
fastboot flash cache cache.img
fastboot erase persist
fastboot flash persist persist.img
fastboot erase recovery
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot erase system
fastboot flash system system.img
fastboot erase userdata
fastboot flash userdata userdata.img
fastboot reboot

Done.

Link Rom: Download Here
password: romshared.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.